Portal Gironí d'Història i Genealogia

Genealogia de la família Garrofa d'Aiguaviva (1336 fins 1887)

Vist: 597

La recerca ha sigut realitzada per Xavier Bohigas Bosch i la majoria de les dades no documentades provenen de la genealogia familiar facilitada pel Sr. Mundet de Can Poch de Santa Ceclina.

 

  Pere Garrofa1  1336
... ... ......................................  
  Pere Garrofa (Segon marit de la seva esposa)  
  = Francesca Oliveras2 (Tenia un fill del seu primer marit (N.N. Papiol), que es deia Bartomeu Papiol) T. 4-5-1442
  Francesca Garrofa 
 
...  ... ......................................  
    Hi ha documents de la familia Garrofa, a l’Arxiu familiar, des de 1336, però sense continuitat, Francesc Sitjar, de Quart, per herència o compra entrà de propietari al Mas Garrofa. La familia foren Senyors i Possessors de la quarta part del Delme de Santa Coloma de Farners i llur terme, per compra de Joan Garrofa el 4-6-1565  
  Francesc Sitjar, de Quart
 
  = N.N.  
  Margarida de Sitjar, de Quart. Heretada pel seu pare Miquel Aragay (als.) Sitjar  † ja el 29-6-1461
  Miquel Sitjar i Aragay, de Quart (Continua la casa Sitjar de Quart)  
  Grau Garrofa  
  Francesc Garrofa (als.) Salvà. Botiguer de Gironas  
   
=  Elisabet3
Inventari 11-6-1584
  Joan Sitjar i Aragay (als.) Garrofa4. El seu avi i germà de Quart li fan donació de tot el Mas Garrofa d'Aiguaviva el 29-6-1461 T.26-12-1524
  = Francesca Pons, d'Aiguaviva  
  Margarida Garrofa Pons
 
   
=  Joan Saurí, de Riudellots
C.M. 18-10-1498
  Martirià Garrofa Pons  
   
=  Caterina Celló, d'Aiguaviva, filla de Joan i Narcisa
Def.Dot 11-4-1504
  Grau Garrofa Pons Def.Dot 7-6-1516, † abans de 28-8-1529
  Bartomeua Garrofa Pons  
   
=  Miquel Rodó, de Vilobí
Def.Dot 26-11-1506
  Miquel Garrofa Pons  
   
=  Jacobeta (Gibert ?), d'Aiguaviva
Def.Dot 14-9-1526
  Joan Garrofa Pons5  
  = Narcisa Estrach, de Fornells, filla de Joan i Antònia. Primeres núpcies C.M. 6-9-1502
  = Miquela Renart, d'Aiguaviva. Segones núpcies  
  = Angelina Porcell, de Montfullà, vídua Vilavella. Terceres núpcies C.M.10-8-1526
   Joan Garrofa Estrach6  
  = Margarida Gich, de Montfullà, filla de Damià i Margarida C.M.i Her. 29-8-1524
   Anna Garrofa Gich7  
   
= Joan Corretger, d'Aiguaviva, fill de Pere Corretger i de Francesca, senyora del Mas Corretger
C.M. 1-8-1542
  Damiana Garrofa Gich  
   
= Joan Pere Arnau, de Cervià, fill i hereu de Gaspar Pere Arnau
C.M. 31-7-1550
  Margarida Garrofa Gich  
   
= Sixt Prat del Puig, de Celrà, fill de Bernat i Anna
C.M. 5-2-1558
  Francisca Garrofa Gich8  
   
= Antoni Ventalló, pagès d'Orriols
Def.Dot 28-12-1550
  Joan Garrofa Gich9 T. 25-8-1607
  =  Àngela Oliveras, de Santa Coloma, filla de Gaspar Oliveras, Batlle de la Vila, i de la Sra. Eulària10 C.M. 29-6-1554; T. 6-4-1609
  Salvi Garrofa Oliveras  
   
= Margarida Pasqual, de Vilobí, filla i hereva d'Esteve Pasqual i Elisabet
C.M. 23-10-1604
  Joan Garrofa Oliveras, Canonge de Sant Feliu de Girona Def.Leg. 11-3-1593
  Margarida Garrofa Oliveras  
   
= Mag. Jaume Manresa i Cobarsí, Cavaller de Riudarenes i Massanet, fill de l'Hon. Joan Cobarsí, difunt, i d'Antiga Manresa, Vda.
C.M. 9-2-1579
  Geroni Garrofa Oliveras
† ja el 1636
  =  Àngela Cortada13 > Veure arbre de la família Cortada de Santa Eugènia C.M. 12-2-1593; T. 22-9-1638
  Margarida Garrofa Cortada  
   
= Francesc Cuch, d'Anglès, fill de Jaume i Margarida
C.M. 6-9-1628
  Anna Garrofa Cortada  
   
= Antoni Quintana Valls, pagès de Colomers > Veure arbre família Quintana
C.M. 30-1-1616
  Maria Garrofa Cortada  
   
= Pere Cendra, d'estanyol, fill de Baldiri i de Miquela > Veure arbre família Cendra d'Estanyol
C.M. 5-1-1617
  Isabel Garrofa Cortada  
   
= Miquel Teixidor, de Valldevià, fill de Jaume i Margarida
C.M. 6-9-1628
  Simeó Garrofa Cortada14, Prevere, beneficiat de les esglésies d'Illa, Bisbat d'Elna Def. 31-1-1636; T. 4-10-1651; T. 16-9-1661
  Hyerònima Garrofa Cortada15  
   
= Joan de Rich i de Pagès, pagès de Jafre
C.M.29-8-1637; M.11-10-1637
  Andreu Garrofa Cortada  
   
= Margarida Cornellà, de Salitja, filla de Salvi i Magdalena
C.M. 19-9-1652
  Joan Garrofa Cortada T. 28-1-1653; † 30-9-1653
  = Anna Quintana Valls > Veure arbre família Quintana de Colomers C.M. 6-9-1628
  Magdalena Garrofa Quintana † 20-8-1639
  Pau Garrofa Quintana16  
   
= Theresa Corretger Puig, pubilla de la Casa Corretger, d'Aiguaviva
C.M. 20-10-1676; M ?-1-1676
  Maria Garrofa Quintana  
   
= Narcís Cantalozella de Salvà (Primeres núpcies) > Veure família Cantalozella, d'Aiguaviva
C.M. 1-3-1651
   
= Salvador Adroher (Segones núpcies), de Cassà de la Selva
 
  Àngela Garrofa Quintana17  
   
= Baldiri Sabater, paraire d'Aiguaviva > Veure arbre família Sabater
C.M. 28-5-1658; M.24-6-1658
  Pere Garrofa Quintana18 T. 17-4-1677; † 18-5-170619
  = Marianna Amalrich, de Fornells, filla de Jerònim i de Maria C.M. 7-2-1656
  Joan Garrofa Amalrich  
   
= Francesca Maymir, de Caldes de Malavella, filla de Josep i Maria
C.M. 10-11-1706
  Isidre Garrofa Amalrich  
  Josep Garrofa Amalrich  
  Pau Garrofa Amalrich, Clergue Sagristà d'Aiguaviva Ref. 30-4-1701
  Anna Maria Garrofa Amalrich  
   
= Francesc Civila i Vehí, de Vilablareix, fill de Francesc Vehí de La Pera i de Maria Civila, la seva primera esposa.
C.M. 11-7-1677
  Maria Garrofa Amalrich  
   
= Pere Mateu i Caldeduch, d'Aiguaviva, fill de Joan i Teresa
C.M. 14-8-1683
  Francesc Garrofa Amalrich, Clergue Sagristà de Figueres  Ref. 31-7-1712
  Anna Maria Garrofa Amalrich  
   
= Josep Rodó i Pigvell, de Vilobí, fill de Joan i Magdalena
C.M. 9-6-1692
  Maria Garrofa Amalrich  
   
= Miquel Estrach de l'Alsina, pagès de Fornells
C.M. 3-1-1688
  Pere Garrofa i Amalrich T. 7-10-1697; † 18-10-1697
  = Margarida Aldrich i Viñolas, filla de l'Hon. Joan Aldrich de la Plassa, dif. de Sant Cebrià de Lledó, habitant a La Bisbal, i de Dorotea, la seva segona esposa. C.M. 9-9-1696
... ... ......................................  
  Anton Garrofa  
  = Anna Faras  
  Francesc Garrofa  
  = Margarida de Ros i Vanover, de les Olives > Veure arbre família de Ros fet pel Sr. Fernando Viader M. 26-1-1746
  Francesca Garrofa de Ros  
   
= Anton Vidal del Temple Noguera, d'Aiguaviva > Veure arbre família Vidal del Temple
M. vers finals S.XVIII
... ... ......................................  
  N.N. Garrofa  
  = N.N. Garanger  
  Enrica Garrofa Garanger  
   
= Josep Maria Corretger Colomer20, segueix la Casa Colomer de Salitja
* 17-3-1864; M.13-4-1887

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 L’any 1336 fra Ramon de Candell estableix el Mas Garrofa als avantpassats de la Casa Garrofa ( dada extreta del Llibre “Els Pobles Gironins IV” de Maruja Arnau, pag.31). Al costat de la porta de l’església parroquial de Sant Mateu de Montnegre hi ha una llosa sepulcral amb una inscripció la traducció de la qual és la següent: “Ací jau en Guerau de Teixidor, clergue de Sant Mateu de Montnegre, el qual morí el tres de gener de l’any del senyor de 1336, i va instituir allí un aniversari de cinc sous que ha de donar en Pere Garrofa d’Aiguaviva i els seus hereus anualment en la festa de Tots Sants, com en el document de compra més extensament es conté; amb els quals cinco sous, per cert, obtinguts pels seus marmessors, l’Ardiaca de dit lloc, celebrin cada any una missa en l’altar de Santa Creu, cada setmana una vegada com el el testament del mateix difunt ho trobaran ordenat això i altres coses; l’ànima del qual en la glòria de Déu reposi en pau. Amen.” ( dada extreta del Llibre “Els Pobles Gironins IV” de Maruja Arnau, pag.308).

2 El dia 4 de maig de 1442, Francesca, muller de Pere Garrofa d’Aiguaviva, signa el seu testament; nomena executors al seu marit Pere Garrofa, al seu germà Guillem Oliveres, prevere, i al seu fill Bartomeu Papiol; nomena hereva a Francesca, filla seva i de Pere Garrofa, substituida fideicomissàriament per Bartomeu Papiol, fill seu, i pel seu germà Magí Oliveres ( Notaria Girona-4 V-205 F-134V).

3 El dia 11 de juny de 1584 Elisabeth, vídua de Francesc Garrofa, als. Salvà, pagès d’Aiguaviva, fa l’inventari dels bens del seu difunt marit, hi consten alguns bens en una casa del Barri de Sant Feliu de Girona, situada prop de l’Onyar (Notaria Girona-1 Volum-859 F-947R).

4 El dia 29 d’agost de 1495, Joan Garrofa era obrer de la parròquia quan es va signar el contracte de construcció de l’església ( Revista de Girona, 1983). Esmentat com a comprador a Carta de Gràcia d’una peça de terra anomenada “La Sureda” a Aiguaviva, en un Document Notarial de l’Arxiu de la familia Ribot d’Aiguaviva, ara integrat en l’arxiu Salellas de Cruilles, el dia 19 de maig de 1496 (dada extreta del Llibre “Els Salellas, de Remences a Rendistes” de Josep Mª Puig Salellas, pag. 460).

5 El dia 21 de setembre de 1527 Joan Garrofa, fill del difunt Joan Sitjar, de la parròquia d’Aiguvaiva revèn la peça de terra que el seu pare havia comprat a Carta de Gràcia en un Document Notarial de l’Arxiu de la familia Ribot d’Aiguaviva, ara integrat en l’arxiu Salellas de Cruilles, el dia 19 de maig de 1496 (dada extreta del Llibre “Els Salellas, de Remences a Rendistes” de Josep Mª Puig Salellas, pag. 469).

6 Els anys 1553, 1574 i 1587, Joan Garrofa d’Aiguaviva apareix esmentat com a testimoni en diversos Documents Notarials de l’Arxiu de la familia Ribot d’Aiguaviva, ara integrat en l’arxiu Salellas de Cruilles, el dia 19 de maig de 1496 (dada extreta del Llibre “Els Salellas, de Remences a Rendistes” de Josep Mª Puig Salellas).En una Sentència pronunciada a la Reial Audiència per les Disputes del pagament del Delme de Santa Coloma de Farners, hi consta que la meitat d’aquest la percebia Joan Garrofa (Dada extreta del Llibre “Els Farners, vasalls de Senyors i Senyors de pagesos” de Pere Gifré i Santi Soler, doc. 517).

7 Dada extreta de la Dispensa Matrimonial signada el dia 21 de novembre de 1613 pel matrimoni de Nicolau Requart de Fontclara amb Marianna Roig de Fonolleras, hi consta que N.N. Garrofa d’Aiguaviva (suposo que Joan Garrofa per les dates) va tenir dues filles: 1.- Anna, casada amb Joan Corretger d’Aiguaviva, la filla dels quals Anna Corretger es va casar amb Rafael Pagès de Casavells, la filla del qual Margarida Pagès es va casar amb Miquel Requart de Fontclara i foren els pares de Nicolau Requart. 2.- Francesca, casada amb Antoni Vancells d’Orriols, la filla dels quals Francesca Vancells, es va casar amb Guillem Pons de Foixà, tinguen una filla, Anna Pons, casada amb Damià Roig de Fonolleras, els quals foren els pares de Marianna Roig.

8 Veure la nota de la seva germana Anna

9 El dia 25 d’agost de 1607 Joan Garrofa, pagès, Senyor Útil i Propietari del Mas Garrofa d’Aiguaviva, signa el seu testament; nomena execurtors al Reverent Joan Garrofa, Canonge de Sant Feliu, a Geroni Garrofa, pagès, a Salvi Garrofa, als. Pascual de Viloví, i a Àngela, la seva muller; reconeix el dot a la seva esposa, i les seves cambres a la Casa Garrofa d’Aiguaviva i a la Casa del Portal de Santa Clara de Girona; nomena hereu al seu fill Geroni Garrofa, substituit fideicomissàriament pels seus altre fill Joan Pau, i pel seu net Joan Pau Manresa i Carrera, fill del Magnific Jaume Manresa i Carrera, Cavaller de Riudarenes, i de Margarida, sa muller i filla de Joan Garrofa; Signa com a Testimoni Joan Vidal del Temple (Notaria Girona-1 P-939 F-142).

10 El dia 6 d’abril de 1609 Àngela Garrofa, vídua de Joan Garrofa, signa el seu testament; nomena executors a Joan Garrofa, Canonge de Sant Feliu, Geroni Garrofa i Salvi Garrofa, als. Pascual de Viloví, tots fills seus (Notaria Girona-1 P-983 F-155).

11 El dia ??? Salvi Garrofa, als. Pascual, Ciutadà Honrat de Barcelona de Viloví, signa el seu testament (Notaria Girona-8 P-579 F-82).

12 El dia ??? Joan Garrofa, Canonge de Sant Feliu, signa el seu testament; nomena marmessors als Reverend Montserrat Soler i als seus germans Geroni Garrofa, pagès d’Aiguaviva, i Salvi Garrofa, alias Pascual, pagès de Viloví (Notaria Girona-1 P-995 Testament núm.26).

13 El dia 22 de setembre de 1638 Àngela Garrofa, vídua de Geroni Garrofa, pagès d’Aiguaviva, signa el seu testament; nomena marmessors al seu fill Joan Garrofa i a Antoni Quintana, pagès de Colomers; fa una deixa a favor de la seva filla Margarida, muller de Francesc Cuch; nomena hereu al seu fill Joan Garrofa (Notaria Girona-11 P-373 F-101).

14 L’any 1636 Simeó Garrofa, clergue d’Aiguaviva, funda personat i Causa Pia per a Donzelles i Estudiants de la Casa Garrofa d’Aiguaviva (Llibre d’Institucions de Beneficis, núm. 683, Arxiu Diocesà de Girona). El dia 4 d’octubre de 1651 Simeó Garrofa, prevere, germà de Joan Garrofa, pagès d’Aiguaviva, signa el seu testament (Notaria Girona-6 P-753 F-326).4

15 El dia 11 d’octubre de 1637 varen contraure matrimoni, a la Casa Garrofa, Joan Rich, fill d’Antoni Rich, pagès, Senyor del Mas Rich de Jafre, i de Margarida Pagès, i Hyerònima, filla de Hyeronim Garrofa i d'Àngela, vídua, els seus Capitols Matrimonials es signaren el dia 29 d’agost de 1637, la Benedicció Nupcial es feu a la Capella de Santa Magdalena del Temple.

16 El gener de 1676 varen contraure matrimoni Pau Garrofa, fill de Joan Garrofa i d’Anna Quintana, i Theresa Corretger, filla de Joan Corretger i de Maria Puig.

17 El dia 24 de juny de 1658 Baldiri Sabater, vidu, va contraure matrimoni amb Àngela Garrofa, donzella.

18 El dia 17 d’abril de 1677 Pere Garrofa, pagès, Senyor Útil i Propietari del Mas Garrofa d’Aiguaviva, fill de Joan Garrofa i d’Anna Quintana, signa el seu testament; nomena marmessors la seva esposa Marianna Amalrich i al seu germà Pau Garrofa i Corretger, pagès d’Aiguaviva; nomena hereu al seu fill Pere, substituit fideicomissàriament pels seus altres fills Isidro, impúber, Joan, Josep, Pau, altres fills mascles que pogués tenir, Anna Marria, Maria, impúber, altres filles que pugui tenir, i pel seu germà Pau Garrofa i Corretger (Notaria Girona-3 P-689 F-247).

19 Morí al Convent de Sant Francesc de Girona i fou sepultat a Aiguaviva, a la tomba del Sr. Sabater (dada extreta de la Genealogia familiar facilitada pel Sr. Mundet de Can Poch de Santa Ceclina).

20 Josep Maria Corretger Colomer nasqué el 17-3-1864, els seus padrins foren Francisco Sagrera de Sant Dalmai, i Teresa Corretger de Lloberas, de Vulpellac. Es casà amb Enrica Garrofa Garanger el 13-4-1887. Fou la tercera vegada que es relacionaren ambdues families, però en aquesta ocasió estaven barallades i com a conseqüencia Josep Maria fou desheretat pel seu pare, i per això, va heretar la Casa de Can Colomer, ja que la seva mare n’era la pubilla.

Bibliografia:

© Portal Gironí d'Història i Genealogia. No es permet l'ús remunerat d'aquesta informació. (www.portalgironi.cat)