Portal Gironí d'Història i Genealogia

Genealogia de la família Salvà de Cassà de la Selva (1500 aprox - 1640)

Vist: 744

La recerca ha sigut realitzada per Xavier Bohigas Bosch i les dades no documentades provenen de la genealogia de la família Albertí de la Torre Albertí de Llagostera facilitada pel Sr. Mundet de can Poch de Santa Ceclina.

 

  Joan Salvà (Batlle de Cassà de la Selva)  
  = Marianna d'Albertí i Homs (Veure arbre de la família Albertí de la Torre Albertí de Llagostera)  
  Jaume Salvà i d'Albertí1 B. 20-10-1570
  Miquel Salvà i d'Albertí2 B. 7-2-1574
  Pere Salvà i d'Albertí (Donzell de Cassà de la Selva)  
  = Caterina Olius i Borrell  
  Miquel Salvà i d'Albertí3 (Donzell de Llagostera) T. 13-4-1646
   
=  Anna Castanyer (Primeres núpcies)
 
   
=  Mariàngela Bertran4 (Segones núpcies)
T. 6-7-1646
  Catherina Salvà i d'Albertí5 T. 14-5-1668
   
= Pere Morat, pagès de Riudellots de la Selva
 
  Bernat Josep Salvà i d'Albertí6 B. 1-5-1611
  Rafaela Salvà d'Albertí7  
   
=  Jaume Comas del Brugar Batlle
M. 1632
  Joan Pau Salvà d'Albertí B. 19-6-1613
  Marianna Salvà d'Albertí i Olius9
 T. 8-7-1640; † 25-8-1640
  = Antoni Cantalozella Ribas (Continua arbre família Cantalozella d'Aiguaviva)  

Signes Convencionals:


Fill/Filla que segueix la línia successoria

Fill/Filla

=
Matrimoni

>
Enllaç a una altra genealogia

*
Neixament

M.
Casament


Mort

1 El dia 26 d’octubre de 1570 fou batejat Jaume Sadorní, fill de Joan Salvà, Batlle de Cassà de la Selva, i de Marianna, els seus padrins foren Sadorni Boscosa de Sant Sadurní, i la muller de Joan Ribas, mercader de Girona..

2 El dia 7 de febrer de 1574 fou batejat Miquel, fill de Joan Salvà i de Marianna, els seus padrins foren ?

3 El dia 13 d’abril de 1646 Miquel d’Albertí, Donzell de Llagostera, fill del Senyor Pere Salvà i de Albertí, Donzell, domiciliat a Girona i Cassà de la Selva, i de la Senyora Catherina, signa el seu testament; nomena marmessors al seus pares, a la seva muller Marianna Bertran, a Hyacinto Massadas, Ardiaca d’Empordà, a Gerònim Anglasell, Canonge de la Seu, al Prior de Sant Agustí de Girona, i al Rector de Llagostera; demana ser sepultat a la Capella del Roser de la Casa Albertí de Llagostera, fa llegats a Catherina i Maria Magdalena, filles seves i de al Senyora Anna Castanyer; nomena hereu a Pere d’Albertí, fill seu i d’Anna Castanyer, substituït fideicomissàriament per les seves altres filles, Catherina i Maria Magdalena (Notaria Girona-9 L-560 F-62 i 63).

4 El dia 6 de juliol de 1646 Maria Àngela d’Albertí i Bertran, muller en primeres núpcies de Marià de Morillo, Donzell de Barcelona, filla de Miquel Bertran, mercader de Barcelona, i de la Senyora Anna, signa el seu testament; entre altres nomena executor al seu fillastre Pere d’Albertí i fa nombrosos llegats a les seves fillastres, Catherina i Maria Magdalena d’Albertí (Notaria Girona-9 L-560 f-141).

5 El dia 17 de maig de 1668 Catherina Morat i Salvà, vídua de Pere Morat, pagès de Riudellots de la Selva, i filla de l’honorable Pere Salvà, mercader de Cassà de la Selva, i de la Senyora Catherina Salvà i Olius, sa muller, signa el seu testament; nomena executors al seu fill, Miquel morat, als seus gendres, Atnoni Crehuet, pagès de Pont Xammar, i Narcis Bofill, mercader de Girona i al Magnific Salvador Ribot i Ciurana, Donzell de Riudellots; fa llegats entre d’altres a Marianna Morat, infant de llet, neta seva, filla de Miquel Morat; nomena hereu al seu fill Miquel Morat; substituït fideicomissàriament per les seves filles Marianna, muller d’Antoni Crehuet de Pont Xammar, i Mariàngela, muller d el’honorable Narcís Bofill (Notaria Girona-10 P-510 F-197).

6 El dia 1 de maig de 1611 fou batejat Bernat Josep, fill de Pere Salvà i de Catherina, els seus padrins foren Bernat d’Albertí i Catherina Pou de la Pelanca de Campllong.

7 El dia 7 de març de 1618 fou batejada Rafaela Marianna, filla de Pere Salvà i de sa muller, els seus padrins foren Miquel Cassà de la Serra i Magdalena Pou i Falgueres.

8 El dia 19 de juny de 1613 fou batejat Joan Pau, fill de Pere Salvà, negociant, i de Catharina, els seus padrins foren Joan Pau March, Doctor en Medicina, i Geronima Pou de la Palanca de Campllong.

9 El 8 de juliol de 1640 signa el seu testament Marianna Cantalozella, esposa d’Antoni Cantalozella, pagès, Senyor del Mas Cantalozella , avui resident a altres terres, filla del Senyor Pere Salvà i d’Albertí, Donzell de Cassà de la Selva, avui habitant a Girona i de Catharina, la seva esposa; nomena marmassors al Senyor Pere Salvà i d’Albertí, son pare, al Senyor Miquel Salvà i d’Albertí, Donzell de la parròquia de Llagostera, son germà, a Joan Bellsolà, pagès d’Aiguaviva, son cunyat i a Jaume Gibert, pagès; deixa a Catherina, donzella, filla seva, 100 lliures, tota la seva roba de vestir, i si el seu germà no poguès pagar-li una caixa quan es casés, li deixa les seves caixes; deixa 5 sous als altres fills i filles; nomena hereu al seu fill Narcís, impuber, i sinó a Catherina, en cas faltessin ells dos passarà a l’hereu de la Casa de Salvà; nomena administradors dels seus bens al seu germà Miquel Salvà i d’Albertí i al seu cunyat Joan Bellsolà (Notaria Girona-9 Protocol-560 Foli-126).

Bibliografia:

© Portal Gironí d'Història i Genealogia. No es permet l'ús remunerat d'aquesta informació. (www.portalgironi.cat)